Logo Festiwal Moja Pszczyna

REGULAMINY

Wszystkie zasady w jednym miejscu

Poznaj regulaminy wydarzeń

Poniżej przedstawiamy regulaminy wydarzeń wchodzących w skład Festiwalu Moja Pszczyna: Talenty i Pasje

REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W IMPREZACH PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem imprez plenerowych (dalej „Imprezy”) jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Piastowska 1; tel. +48 32 210 45 51, e-mail: seretariat@pckul.pl, strona internetowa: pckul.pl, www.facebook.com/pckulpszczyna/.
 2. Uczestnictwo w Imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy Imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników oraz służb porządkowych Organizatora Imprez, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.

Wytyczne dla uczestników

 1. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą lub płotkami zabezpieczającymi.
 2. Wejście na teren Imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
 3. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo.
 4. Po zakończeniu wydarzenia prosimy uczestników o opuszczanie terenu z zachowaniem ostrożności.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy oraz posiadania w jej trakcie wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, ostrych narzędzi, napojów alkoholowych (nie pochodzących ze sprzedaży w punktach wyznaczonych na terenie imprezy) oraz środków odurzających.
 6. Zabrania się śmiecenia, używania otwartego ognia oraz zakłócania przebiegu Imprezy poprzez niestosowne i wulgarne zachowanie.
 7. Organizator lub osoby reprezentujące Organizatora, w przypadku niestosownego zachowania, mają prawo do wyprowadzenia takiej osoby poza teren imprezy.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania, poprzez :
  • oznakowane służby porządkowe i informacyjne - jednolity ubiór koloru czarnego (kamizelki koloru żółtego z logo firmy napisami SŁUŻBA INFORMACYJNA , SŁUŻBA PORZĄDKOWA ), identyfikator,
  • zapewnia zaplecze higieniczno – sanitarne.
 2. Służby informacyjne są obowiązane do :
  • informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
  • nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,
  • niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowanie niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych.
  • pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu imprezy,
  • reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie.
 3. Zgodnie z treścią art.22 us. l ustawy Służby Porządkowe mają następujące obowiązki :
  • odmówić wstępu na imprezę: osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki lub substancje, o których mowa w art.8 ust.2 ustawy; osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy,
  • pracownik służby porządkowej i informacyjnej może w określonych warunkach stosować środki przymusu w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę,
  • wszystkie te czynności powinny być wykonane przez pracowników obu służb w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 4. Za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wyrządzone podczas imprezy przez dzieci uczestniczące w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.

Pozostałe informacje

 1. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy lub przeniesienie Imprezy na inny termin.
 2. Informacje o zmianie miejsca Imprezy, a także o zmianie terminu lub odwołaniu Imprezy każdorazowo opublikowane będą na stronach: pckul.pl oraz www.facebook.com/pckulpszczyna/.
 3. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Imprezy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.
 4. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie imprezy są uprawione jedynie osoby/podmioty posiadające zgodę Organizatora.
 5. Działalność handlowa może być prowadzona tylko w wyznaczonych miejscach.
 6. Właściciele stoisk handlowych i gastronomicznych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas imprezy, stosując się do postanowienia Regulaminu, a w szczególności do zakazu sprzedaży alkoholu do lat 18 oraz przestrzegania godzin zakończenia prowadzenia działalności.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie: pckul.pl

Telefon

+48 600 045 181

Email

festiwal@mojapszczyna.pl

ADRES

Piastowska 1, 43-200 Pszczyna

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

© 2021 copyright Mikołaj Przemyk powered by Box36

Skip to content